Tieteellinen tutkimustoiminta

Basaalissa on aloitettu Tampereen yliopiston psykologian laitoksen alaisena tutkimus Mielialan depressii-
visyys ja tarkkaavuushäiriöt nuorilla aikuisilla ja niiden yhteys oikean hemisfäärin funktioihin. Kyseessä on
tutkijan väitöskirjatyö, joka koostuu kansainvälisissä, tieteellisissä julkaisuissa julkaistavista artikkeleista.

Tutkimuksen ohjaajina toimivat PsT, neuropsykologian dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, yliopis-
tonlehtori Mervi Jehkonen ja professori Jari Hietanen. Tutkimussuunnitelma on arvioitu Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alu-
eellisessa eettisessä toimikunnassa ja molemmat ovat antaneet siitä puoltavan lausunnon.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa adekvaattia ja ajantasaista tietoa siitä, millaisia mahdollisia vaikutuk-
sia masennus- tai ADD/ADHD-oireyhtymällä voi olla nuorten, 16-20-vuotiaiden, aikuisten kognitiivisiin, kie-
lellisiin ja näönvaraisiin tiedonkäsittely- eli päättely-, oppimis- ja muistitoimintoihin, tarkkaavuuteen, visuo-
motoriikkaan ja toiminnanohjaukseen.

Tutkimuksessa on meneillään väitöskirja-aineiston kerääminen; jos olet 16-20-vuotias ja Sinulla on äskettäin
diagnosoitu tai yhä todentuva masennus (lievä, kohtalainen tai vakava) TAI ADD/ADHD-oireyhtymä ja halu-
at lisätietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisen mahdollisuudesta, ota yhteyttä tutkija Katariina Yrtti-
maa, p. 050 522 7007 tai e-mail: katariina.yrttimaa@basaali.fi.