Yritys

Neuropsykologinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Basaali on perustettu vuonna 2005 ja sen toimialana on
kehityksellisten, neurologisten poikkeavuuksien (esim. puheen- ja kielenkehityksen tai motoriikan kehityk-
sen häiriöiden, oppimisvaikeuksien, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöiden, autismikirjon häiriöiden,
kehitysvammaisuuden, epilepsian) tai erilaisten aivoihin kohdistuneiden ja niitä vaurioittavien tapahtumien
(esim. aivoverenkiertohäiriöiden, aivoinfarktin tai -vammojen, etenevien aivosairauksien) aiheuttamien
neuropsykologisten ja/tai neuropsykiatristen oireiden kartoittaminen asianmukaisen, kattavan tutkimuksen
avulla ja saatujen tutkimustulosten ja eri asianosaisten antamien haastattelutietojen pohjalta laadittuun
kuntoutussuunnitelmaan perustuvan kuntoutuksen toteuttaminen.

Yrityksen toiminimi on muuttunut 4/2013 Basaali Oy:ksi, mutta Neuropsykologinen tutkimus- ja kuntoutus-
keskus Basaali on edelleen yrityksen toiminnassa käytettävä aputoiminimi.

Psykologipalvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina.
Uuden tiedonantovelvoitteen (9.1.2016) mukaan yritysten on ilmoitettava verkkosivuillaan asiasta. Näin
ollen, jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten (myyjä ja ostaja)
välisillä neuvotteluilla kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaista-
vaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraat-
tien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajansuojalaki (KSL) 2:8 b (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038)
Hallituksen esitys (HE) 74/2015 (www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150074)