Yritys

Neuropsykologinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Basaali on perustettu vuonna 2005 ja sen toimialana on kehityksellisten, neurologisten poikkeavuuksien (esim. puheen- ja kielenkehityksen tai motoriikan kehityksen häiriöiden, oppimisvaikeuksien, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöiden, autismikirjon häiriöiden, kehitysvammaisuuden, epilepsian) tai erilaisten aivoihin kohdistuneiden ja niitä vaurioittavien tapahtumien (esim. aivoverenkiertohäiriöiden, aivoinfarktin tai -vammojen, etenevien aivosairauksien) aiheuttamien neuropsykologisten ja/tai neuropsykiatristen oireiden kartoittaminen asianmukaisen, kattavan tutkimuksen avulla ja saatujen tutkimustulosten ja eri asianosaisten antamien haastattelutietojen pohjalta laadittuun kuntoutussuunnitelmaan perustuvan kuntoutuksen toteuttaminen.

Yrityksen toiminimi on muuttunut 4/2013 Basaali Oy:ksi, mutta Neuropsykologinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Basaali on edelleen yrityksen toiminnassa käytettävä aputoiminimi, joka kuvaakin yrityksen toimintakenttää kattavasti.

Psykologipalvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Uuden tiedonantovelvoitteen (9.1.2016) mukaan yritysten on ilmoitettava verkkosivuillaan asiasta. Näin ollen, jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten (myyjä ja ostaja)
välisillä neuvotteluilla kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajansuojalaki (KSL) 2:8 b (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038)
Hallituksen esitys (HE) 74/2015 (www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150074)