Tiesitkö tämän tieteestä?

Basaalin logossa oleva oranssi väri on valittu yrityksen perustajan intuition ja mieltymysten pohjalta eikä sattumanvaraisesti.  

Valinta ei ollut lainkaan huono. Chellappa ym. (2014) nimittäin havaitsivat tutkimuksessaan, että koehenkilöiden toiminnanohjaukselliset taidot paranivat tilastollisesti merkitsevästi, kun heille oli näytetty tuntia ennen kognitiivisten tehtävien tekemistä nimenomaan oranssia valoa (589 nm = nanometriä) eli aallonpituudeltaan pidempää valoa sinisen valon (461 nm) vaikuttaessa päinvastaisesti. Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että silmän verkkokalvon valolle herkillä melanopsiinisoluilla on tärkeä rooli myös kognitiossa valokuvamaisen värimuistin (photic memory) auttaessa parhaimmillaan parantamaan ihmisen kognitiivisia, tiedonkäsittelyyn liittyviä aivotoimintoja. Aallonpituudeltaan pidempi valo, tässä tapauksessa oranssi, stimuloi sopivan voimakkaasti ihmisen vireystilaa ja valppautta ja kognitiivisia toimintoja prefrontaalisten aivoalueiden ja talamuksen posterioorisen osan kohouman (pulvinar) lisääntyneen aktivaation myötä. Väreillä on siis vaikutusta aivojen toimintaan – oranssi väri virkistää ja kohentaa aivotoimintoja ja sininen väri rauhoittaa vireystilaa vähentämällä.

Lähde: Chellappa, S. L., Ly, J. Q. M., Meyer, C., Balteau, E., Degueldre, C, Luxen, A., . . . Vandewalle, G. (2014). Photic memory for executive brain responses. PNAS, 111, 6087-6091.

Tutkijan kannattaa siis luottaa omaan intuitioonsa (lat. intueor = katsoa, nähdä) eli ilman erityistä järkeilyä saavuttamaansa tietoon, tehdä paljon työtä tietonsa lisäämiseksi ja olla aina valmis muuttamaan sisäisiä käsityksiään.