Tiesitkö tämän tieteestä?

Basaalin logon oranssi väri on valittu puhtaasti yrityksen perustajan intuition pohjalta.

Se ei ollut huono valinta. Chellappa ym. (2014) nimittäin havaitsivat, että koehenkilöiden toiminnanohjaukselliset taidot paranivat tilastollisesti merkitsevästi, kun heille oli näytetty tuntia ennen kognitiivisten tehtävien tekemistä nimenomaan oranssia valoa (589 nm = nanometriä) eli aallonpituudeltaan pidempää valoa sinisen valon (461 nm) vaikuttaessa päinvastaisesti. Näyttää siltä, että silmän verkkokalvon valolle herkillä melanopsiinisoluilla on tärkeä rooli myös kognitiossa valokuvamaisen värimuistin (photic memory) auttaessa parhaimmillaan parantamaan ihmisen kognitiivisia, tiedonkäsittelyyn liittyviä aivotoimintoja. Aallonpituudeltaan pidempi valo, tässä tapauksessa nimenomaan oranssi, stimuloi sopivan voimakkaasti ihmisen vireystilaa ja valppautta ja kognitiivisia toimintoja prefrontaalisten aivoalueiden ja talamuksen posterioorisen osan kohouman (pulvinar) lisääntyneen aktivaation myötä. Väreillä on siis vaikutusta aivojen toimintaan – oranssi väri virkistää ja kohentaa aivotoimintoja ja sininen väri rauhoittaa vireystilaa vähentäen.

Lähde: Chellappa, S. L., Ly, J. Q. M., Meyer, C., Balteau, E., Degueldre, C, Luxen, A., . . . Vandewalle, G.
(2014). Photic memory for executive brain responses. PNAS, 111, 6087-6091.

Tutkijan kannattaa siis luottaa omaan intuitioonsa eli sellaiseen tietoon, joka on saavutettu ilman erityistä järkeilyä (intuitio = lat. intueor = katsoa, nähdä). Mutta vasta sitten, kun tiede ja tieteilijät osoittavat asian todeksi, on silmien avaaminen oikeasti mahdollista.