Neuropsykologia ja neuropsykiatria

Neuropsykologia on tieteenala, jossa tutkitaan ja kuntoutetaan keskushermoston sairauksiin ja vammoihin
sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyviä kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä ja psykologisia
seurauksia.

Neuropsykiatria on tieteenala, jossa tutkitaan ja kuntoutetaan keskushermoston sairauksiin ja vammoihin
sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyviä psyykkisiä oireita ja haitallisia käyttäytymisen piirteitä
ja muutoksia.

Basaalissa neurologisia ja psykiatrisia oireyhtymiä tarkastellaan neurologisesta näkökulmasta; niiden taus-
talla ajatellaan olevan aivojen hermoverkkojen häiriintynyt toiminta. Kognitiivisia toimintoja ja tunteita sää-
televät hermoverkot ovat ihmisellä kuitenkin sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hyvin lähellä toisiaan
tai ne ovat lähes toisistaan erottamattomia. Näin oireyhtymien jako joko neurologisiin tai psykiatrisiin on ai-
vojen ja erityisesti ihmisen kannalta keinotekoista. Ihminen on kokonaisuus, jossa aivot ja mieli, kognitio ja
emootio, tietoisuus, persoonallisuus ja kehollisuus vaikuttavat yhdessä ja toisiinsa.